1 - Pachychoroid Syndrome

  1. Pachychoroidale Pigmentepitheliopathy

Mit freundlicher Genehmigung retinarocks.org

2. Chorioretinopathia Centralis Serosa

Mit freundlichen Genehmigung von Retina Rocks, www.retinarocks.org

3. Pachychoroidale Neovaskulopathie

Mit freundlichen Genehmigung von Retina Rocks, www.retinarocks.org

4. Polypoidale Choroidale Vaskulopathie = aneurysmatische pachychoroidale Neovaskularisation Typ 1

Mit freundlichen Genehmigung von Retina Rocks, www.retinarocks.org

I. Fokale Choroidale Exkavation

Mit freundlichen Genehmigung von Retina Rocks, www.retinarocks.org

II. Peripapilläres Pachychoroidsyndrom


Mit freundlichen Genehmigung von Retina Rocks, www.retinarocks.org